Bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir.
İÇ DENETİM

İÇ DENETİM

Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından yapılan tanımıyla iç denetim; bir kurumun faaliyetlerini geliştirmek ve onlara değer katmak amacını güden bağımsız ve objektif bir güvence ve danışmanlık faaliyetidir. İç denetim, kurumun risk yönetim, kontrol ve kurumsal yönetim süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek amacına yönelik sistemli ve disiplinli bir yaklaşım getirerek kurumun amaçlarına ulaşmasına yardımcı olur.

İÇ DENETİM İLE İLGİLİ BİLGİLER

İç denetime neden ihtiyaç duyulur?

Şirket ve kurumlarda iç denetim; risk ve kontrol değerleme faaliyetlerine destek sağlar, işletme faaliyetlerini izler, faaliyetlere ilişkin risk ve kontrol faaliyetleri ile ilgili önerilerde bulunur, kontrollerin uygunluğunu ve etkinliğini test eder. İç Denetim faaliyetinin çok yönlü kapsamı; mali denetim, uygunluk denetimi, faaliyet denetimi ve bilgi sistemleri denetimi gibi çeşitli denetim faaliyetlerini içerir. Bu işlev ve kapsam özellikleri ile iç denetim; şirket ve kurumlarda mali raporlama sisteminin güvenilirliği, yasa ve düzenlemelere uygunluk, faaliyetlerin ekonomikliği, etkinliği ve verimliliği, bilgi sistemlerinin güvenliği ve güvenilirliği için vazgeçilmez, olmazsa olmaz faaliyetlerden biri olarak kabul edilir. İç denetim, şirket ve kurumlarda yönetsel hesap verebilirliğin yerleşmesine çok büyük katkı sağlamaktadır. Risk yönetiminin bir parçası olarak önleyici niteliği bulunmaktadır. Kurumsal yönetim kalitesini geliştirir, kurumsal değeri yükseltir. Pay ve menfaat sahipleri için güvence sağlar. Kurumsal itibarın sigortasıdır.

İç denetimin bağımsızlığı, tarafsızlığı ve kalite güvencesi nasıl sağlanır ?

Uluslararası iç denetim standartlarına göre; iç denetim faaliyeti bağımsız olmalı ve iç denetçiler görevlerini yaparken tarafsız davranmalıdırlar. İç denetçilerin daha önce sorumlusu olduğu faaliyetlere ilişkin en az bir yıl süre geçmeden değerlendirme yapmaması tarafsızlığının bir gereğidir. İç denetçiler, çalışmalarını serbest ve tarafsız bir şekilde yapabildiklerinde bağımsız sayılırlar. İç denetçiler her türlü bilgi ve belgeye erişebilmeli, inceleyebilmeli ve her seviyede çalışan ile görüşebilmelidir. İç denetim yöneticisinin, kurum içinde, iç denetim faaliyetinin sorumluluklarını yerine getirmesine imkan sağlayan bir yönetim kademesine bağlı olması ve bu kademe tarafından desteklenmesi gerekir.
İç Denetim Yöneticisi, iç denetim faaliyetinin tüm yönlerini kapsayan ve etkinliğini sürekli gözleyen bir kalite güvencesi ve geliştirme programı hazırlamalı ve bunu sürdürmelidir. Bu program, dönemsel iç ve dış değerlendirmeleri ve sürekli iç gözlemleri içermelidir. Program; iç denetim faaliyetinin katma değer yaratmasına, kurumun faaliyetlerinin geliştirilmesine yardımcı olmalı ve iç denetim faaliyetinin etik kurallarına ve standartlara uyması konusunda güvence sağlamalıdır.

Uluslararası iç denetim standartları nedir?

İşletmelerde iç denetim faaliyetleri, farklı endüstri ve ortamlarda, çeşitli yasal düzenlemeler, ölçek ve özellikleri farklı kurumsal yapılarda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu farklılıklar içinde iç denetimin tanımına uygun yerine getirilmesine yönelik olarak, iç denetim uygulamalarının temel ilkelerini tanımlamak, katma değerini ifade ve teşvik etmek, performansının değerlendirilmesine imkan sağlamak amacıyla Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü tarafından “Uluslararası İç Denetim Standartları” geliştirilmiştir. Bu standartlara uyum sağlamak esastır. Uyum sağlanamadığı durumlar özel durum açıklaması gerektirir.Uluslararası İç Denetim Standartları, nitelik ve performans standartları olarak iki ana bölümden oluşmaktadır. İç Denetim faaliyetinin amaç, yetki ve sorumluluklarının bir yönetmelikle tanımlanması, bağımsızlık ve tarafsızlık, mesleki yeterlilik, mesleki özen ve dikkat, sürekli mesleki gelişim, kalite güvence ve geliştirme programı nitelik standartlarını oluşturmaktadır. İç Denetim faaliyetinin yönetimi, işin niteliği, görev planlaması, görevin yapılması, sonuçların raporlanması, gelişmelerin izlenmesi, bakiye riskin yönetimce üstlenilmesi ise performans standartlarıdır. Söz konusu standartlar uygulama önerileri ile desteklenerek iç denetçilere çalışmalarında kılavuzluk sağlanmaktadır. İç denetim standartları, Uluslararası İç Denetçiler Enstitüsü (IIA) – Standartlar Kurulu tarafından belirlenmekte ve sürekli gözden geçirilerek geliştirilmektedir. Standartlar, iç denetim faaliyetinin güvence ve danışmanlık hizmetlerinin kalite garantisini sağlamaktadır. Ayrıca, IIA tarafından yayınlanmış olan “Etik Kurallar” ile iç denetim mesleğinin iş ahlakı kültürü geliştirilmektedir.

Ülkemizde iç denetiminin gelişimini ve geleceğini etkileyen faktörler nelerdir?

Türkiye’de dünden bugüne iç denetimin gelişimini ve geleceğini etkileyen gelişmeleri değerlendirdiğimizde; işletmelerimiz ve denetim profesyonelleri için yönetilmesi gereken fırsatlar ya da tehditler bulunduğunu görüyoruz. Söz konusu gelişmeler ve düzenlemeler olarak; Avrupa Birliği müzakere süreci, SPK düzenlemeleri, yeni bankacılık kanunu, BDDK düzenlemeleri ve TBMM Adalet Komisyonunda kabul edilen ve meclis genel kurulunda görüşülme aşamasına gelen yeni Türk Ticaret Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile kurumsal yönetim ve iç denetimin gerek özel sektör gerekse kamu alanında önem kazandığı görülmektedir. Öte yandan SPK tarafından yayınlanan kurumsal yönetim ilkeleri ve uyum süreci, uluslararası yatırımlar için ilgi odağı haline gelmiş ülkemizde uluslararası iş birliği fırsatları ve Basel II düzenlemeleri ile kurumsal yönetim ve iç denetim ön plana çıkmaktadır. Reel sektörümüzün ağırlıklı olarak kurumsallaşmamış aile şirketi yapısında ve KOBİ ölçeğinde kuruluşlardan oluştuğu dikkate alındığında; işletme sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, yöneticilerin işletmelerinde iç kontrol sisteminin varlığı ve işlerliği konusunda bilgi sahibi olmaları ve bunu sağlayabilmek için ise iç denetim faaliyetinden yararlanmaları, iç denetimi etkili kullanmaları gerekli olmaktadır. Öte yandan BDDK ve SPK tarafından yapılan düzenlemeler, kamu mali yönetim ve kontrol kanunu ile birlikte finans ve reel sektör şirketleri, kamu kurum ve kuruluşlarında iç denetimin yasal bir gereklilik haline geldiği ve buna bağlı olarak şirket ve kurum yönetiminde sorumlulukların arttığı bir dönem başlamıştır. Yasal gerekliliklerin yanı sıra küresel rekabet içinde büyüme ve kurumsal yönetim kalitesinin sürdürülebilirliği için iç denetim faaliyetine ve konusunda yetkin iç denetim profesyonellerine ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.

İç Denetim hakkında farkındalık nasıl yaratılır ?

Önemi her geçen gün artan iç denetim hakkında iş dünyası ve toplumda farkındalığın yaratılmasına yardımcı olmak amacıyla aşağıda örnekleri verilen etkinlikler ve benzeri faaliyetler yapılabilir.

1. Şirket ve kurumlarda iç denetim yöneticileri tarafından bir sunum hazırlanarak şirket ve kurum çalışanlarına iç denetim mesleğinin tanıtılması,

2. Şirket ve kurum içinde iletişim panolarında iç denetim hakkında bilgilerin duyurulması,

3. İç denetim farkındalık ayı ile ilgili bülten hazırlayıp şirket ve kurum içinde dağıtılması,

4. Yönetim kurulu ve üst düzey yöneticiler ile toplantı düzenleyerek iç denetimin rolünü anlatan bir sunum yapılması,

5. İç denetim mesleğinin önde gelen isimlerinin konuşma yapmaları için şirkete ve kuruma davet edilmesi,

6. İç denetçilerin sertifika almaya teşvik edilmesi ve iç denetim sertifikaları ile ilgili bilgiler verilmesi,

7. Çalışanların iç denetim ile ilgili eğitim ve seminerlere katılmalarının teşvik edilmesi,

8. Şirket ve kurumun müşterilerini ve tedarikçilerini iç denetim hakkında bilgilendirmesi,

9. Çalışanların mesleki örgütlere üye olmalarının teşvik edilmesi,

10. Şirket ve kurumlar tarafından iç denetim hakkında yayın ve araştırmaların desteklenmesi.

İç Denetim Hizmetlerimiz

Üst yönetimin zamanında ve güvenilir iş istihbaratına hiçbir zaman bu kadar şiddetli ihtiyacı olmamıştır. Dünya üzerinde tanınmış markaları bir gecede yok eden muhasebe skandallarının neden oldugu dalgalanmalar, işletmelerde lider konumundaki kişilerin stratejilerini uygulamaya ayırdıkları zamanın bir kısmını kurumsal yönetimleri için taktik savunmaya kaydırmaları gerektigini gösterdi

Çalışanlar

Birçoğu büyük firmalarda iş tecrübesine sahip uzman ve saygın profesyonellerdir. Derin endüstri tecrübesi ve kritik noktalardaki özel yeteneklere sahiptirler. Profesyonel ekiplerin büyük bir kısmı bir veya birden fazla mesleki sertifikaya sahiptir.

Müşteriye Özel Hizmet Modeli

Organizasyonların ihtiyaç ve tercihleri Densa Denetim’in kendini kanıtlamış yöntem, araç ve hizmetlerini nasıl sunacağını belirler. Şirketler ve paysahipleri yolun tamamında Densa Denetim’in ekibiyle etkileşime girmek suretiyle sürece dahil olabilirler. Şirketin stratejileri ve stratejik amaçları çalışmaların tamamına rehberlik eder. İhtiyaç duyulan kaynaklar; doğru zamanda doğru yerde organizasyonların hizmetindedir, kültürlü ve lisan konusunda uzman bu kaynaklar önceliklere göre kolayca uyum sağlayıp değişen yapıdadırlar. Açık iletişim, şirket için yapılan herşeyi, gerektiği yerde web-teknolojisinin de kullanımıyla desteklemektedir.

Değer Yaratılması

Daha düşük maliyet ve daha fazla gelir anlamına gelecek süreç ve sistem iyileştirmeleri belirlenebilir. Her seferinde, organizasyonlar için maliyet-azaltıcı fırsatların bulunması denenmektedir. Organizasyonun bilgi sermayesini arttıracak en iyi uygulamalar, alınan dersler ve daha birçok katma değer yaratacak öneri firmalara sunulmaktadır. Müşteriler özellikle uzmanlık gerektiren alanlarda kendi personelini Densa Denetim’in ekibiyle destekleyebileceklerinin her zaman farkındadırlar.