“Kamu güveni; yüksek standartlarda ve kalitede denetim yapılarak, elde edilecek doğru verilerin bilgi kullanıcılarına sağlanmasıyla kazanılır.”
BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ

Bağımsız denetim, işletmelerin yıllık finansal tablo ve diğer finansal bilgilerinin, bu tablo ve bilgiler için belirlenen kriterlere uygunluğu ve doğruluğu hususunda, makul güvence sağlayacak yeterli ve uygun bağımsız denetim kanıtlarının elde edilmesi amacıyla, genel kabul görmüş bağımsız denetim standartlarında öngörülen gerekli tüm bağımsız denetim tekniklerinin uygulanarak, defter, kayıt ve belgeler üzerinden denetlenmesi ve fiziki delillerin değerlendirilerek rapora bağlanmasını ifade eder.

Finansal tabloların bağımsız denetiminin amacı; finansal raporlama standartları doğrultusunda bir işletmenin finansal durumunu ve faaliyet sonuçlarını, tüm önemli yönleriyle gerçeğe uygun ve doğru bir biçimde gösterip göstermediği konusunda bağımsız denetçinin görüş bildirmesini sağlamaktır.

Bağımsız denetim; kanunların, yönetmeliklerin ve standartların işletmelere dayattığı zorunluluk değil aksine günümüz işletmeleri için vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. Şeffaf, açık ve anlaşılır bilgi en değerli bilgidir ve buda ancak bağımsız denetimle mümkündür.

DENSA, uluslararası muhasebe ve denetim standartları konusundaki tecrübesini muhasebe uygulamaları ile birleştirerek, TÜBİTAK destekli uluslararası denetim programı olan Computerized Audit Program (CAP)i kullanarak işletmelere değer katma hedefinin yanı sıra kamu güveninin kaliteli ve yüksek standartlarda denetim yapılarak kazanılacağının bilinciyle hizmet sunmaktadır. DENSA, bu temel hizmet anlayışı ve uzman denetçi kadrosuyla; risk ve ihtiyaç analizlerini değerlendirerek işletmelerin hedeflerine ulaşması konusunda en üst seviyede katkı sağlamayı ilke edinmiştir.

HİZMET ALANLARI

Yasal Denetim

• KGK Finansal Tabloların Denetimi
• UFRS, TFRS, BOBİ FRS, US GAAP ve VUK Raporlamaları
• Üçüncü Firmaların Denetimi
• Basel IV
• Hile ve Usulsüzlük Denetimi
• Kara Para Aklama İşlemlerinin Önlenmesine Yönelik Hizmetler
• Kurumsal Risk Raporlamaları
• Kalite Denetim ve Değerleme
• TCMB Döviz Pozisyonu Raporlamaları

Muhasebe ve Mali Tablo Denetimi

• Şirket İçi Muhasebe Sisteminin Kontrolü
• İç Kontrol Sisteminin Kurulması
• İç Denetim Departmanı Yapılanması ve Geliştirilmesi
• Ticari Risk Değerlendirmeleri
• İşletme Analizleri
• Mali Analiz ve Risk Değerlendirmeleri
• Enflasyon Muhasebesi ve Raporlamaları
• Özel Amaçlı Mali Raporlamalar
• Mali Tabloların Uluslararası Muhasebe Standartlarına Göre Uyumlu Hale Getirilmesi
• Konsalidasyon Sistemi ve Uygulamaları
• Kalkınma Ajansı Harcama Teyidi Raporlamaları
• Site Yönetimi Denetim ve Raporları
• Avrupa Birliği Destekli Projelerin Bağımsız Denetimi