Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler

KONKORDATO TALEBİNE EKLENECEK BELGELER
HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, konkordato talebine eklenecek belgelere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, konkordato talebine eklenecek …

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair 7020 Sayılı Kanun Yürürlüğe Girmiştir

Resmi Gazete Tarihi: 27 Mayıs 2017

Resmi Gazete Sayısı: 30078

7020 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 27 Mayıs 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

KANUNUN GETİRDİKLERİ

Yapılandırma kesinleşmiş kamu alacaklarına ilişkindir.
31 Mart 2017 …