Personele Verilen Ramazan Paketlerinin Vergisel Yükümlülükleri

Personele Verilen Ramazan Paketlerinin Vergisel Yükümlülükleri

İşletmelerin çalışanlarına verdiği Ramazan paketleri ayni ücret olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlara verilen ayni ücretin KDV dâhil tutarı, çalışanlara ödenmiş net ücret olarak kabul edilir. Hesaplanan net ücret brütleştirilerek, çalışanların ramazan paketlerinin verildiği aydaki ücret matrahına …

Devir Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

DEVİR SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

1-BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIR:

Yazılı bir birleşme sözleşmesi yapılır, yönetim kurulu ve genel kurullar onaylar.

Birleşme sözleşmesinin;

a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin …

Spor Derneklerinin Vergilendirilmesi

SPOR DERNEKLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

1-Vergi Durumlarına İlişkin Düzenlemeler:

1-1.Vergi İstisnaları Açısından Değerlendirme:

  • Kurumlar Vergisi Muafiyeti:

 

Kulübün özerk bir spor federasyonuna tescil edilmiş olması iktisadi faaliyetin idman ve spor faaliyeti kapsamında bulunması nedeniyle aşağıdaki gelirler nedeniyle kurumlar vergisinden muafiyet imkanı doğacaktır.…

Vakıf Üniversiteleri ve Vergisel Konuları

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VE VERGİSEL KONULARI

İktisadi anlamda vakıf; kişisel çalışma ve gayretle elde edilen imkânların ve mal varlığının gönül rızasıyla paylaşılmasını öngören hukuki bir sistemdir. Türk Medeni Kanununa göre vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve …

Sat-Geri Kirala Yönteminde Vergisel Avantajlar

  1. GİRİŞ

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme başlıklı mükerrer 290 ıncı maddesine göre; finansal Kiralama, kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya …

Vakıflar ve İktisadi İşletmelerin Vergisel Boyutu

  1. GENEL BİLGİ

 Sosyal Hayatımızda önemli bir yeri olan Vakıflar, Osmanlı’dan günümüze kadar kadın-erkek, müslim-gayri müslim tüm insanlığa yönelik sosyal amaçla hizmet etmek için meydana getirilmiş olan kuruluşlardır.Türk Medeni Kanunu’nun 101.nci maddesinde;

“Vakıflar, gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları …

Şirket Birleşmelerindeki Vergisel Durumlar

Şirket Birleşmelerindeki Vergisel Durumlar

 

I- Giriş

Türk Ticaret Kanunu’nda Ticaret Şirketlerinin Birleşmesi Kanunu’nun 136. ila 158. maddelerinde düzenlenmiş olup adı geçen kanunun 136. maddesinin birinci fıkrasına göre ticaret şirketleri;

*Devralma şeklinde birleşme veya

*Yeni kuruluş şeklinde birleşme yoluyla birleşebilirler.

Teknoloji Geliştirme Bölgelerindeki Faaliyetlerin Vergisel Durumu.

ÖZELGE
T.C.

NİĞDE VALİLİĞİ

Defterdarlık   Gelir Müdürlüğü

 

   
Sayı : 43626428-001.02-1 23/02/2016
Konu : Teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyette bulunan   şirketlerin vergisel durumu  

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketinizin 26.07.2013 tarihinde …….. A.Ş. ünvanı ile Niğde Üniversitesi Kampus alanı içinde 4691 sayılı

Yürürlükteki Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları

Yürürlükteki Çifte Vergilendirme Önleme Anlaşmaları Listesi
Taraf Devlet Tarih               No Yürürlük Tarihi  
Avusturya 01.08.1973 – 14612 24.09.1973  
Avusturya(Revize) 26.06.2009 – 27270 01.10.2009  
Norveç 21.12.1975 – 15445 30.01.1976  
Güney Kore 02.10.1985 – 18886 25.03.1986  
ürdün 15.07.1986