tren

Konkordato Krizde SON ŞANŞ

7101 sayılı yasa ile KONKORDATO kurumu yeniden düzenlendi. Konkordato ile vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen bütün borçlular konkordato talep edebilirler. İflas ertelemede borçlunun malvarlığını korumaya yönelik verilen ihtiyati tedbir kararının yerini konkordatoda aynı işlevi gören geçici mühlet düzenlemesi almaktadır. Konkordato iki şekilde sonuçlanır;

a) Borçlunun durumu düzelir ve borca batık durumdan çıkar. Bu durumda konkordato kalkar ve borçlu normal faaliyetlerine döner.
b) Borçlunun durumunda düzelme olmaz ve mahkeme borçlunun iflasına karar verir.
 

Konkordato talebine eklenecek bütün belgeler yasada tek tek sayılmıştır. İflasın ertelenmesinde istenen iyileştirme projesinin yerini yeni konkordato düzenlemesinde konkordato ön projesi almış ve nasıl bir ön proje hazırlanması gerektiği yasada açıkça gösterilmiştir.

Projede yer alması gerekenler:

Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi. Biz, konkordato ön projesi ve eklerinin deneyimli hukukçu ve mali müşavirlerin yer aldığı bir ekip tarafından hazırlanması gerektiği kanaatindeyiz.

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler:

a) Borçlunun borçlarını hangi oranda veya vadede ödeyeceğini, bu kapsamda alacaklıların alacaklarından hangi oranda vazgeçmiş olacaklarını, ödemelerin yapılması için borçlunun mevcut mallarını satıp satmayacağını, borçlunun faaliyetine devam edebilmesi ve alacaklılara ödemelerini yapabilmesi için gerekli malî kaynağın sermaye artırımı veya kredi temini yoluyla yahut başka bir yöntem kullanılarak sağlanacağını gösteren konkordato ön projesi.

b) Borçlunun malvarlığının durumunu gösterir belgeler; borçlu defter tutmaya mecbur kişilerden ise Türk Ticaret Kanununa göre hazırlanan son bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu, hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de aktiflerin muhtemel satış fiyatları üzerinden hazırlanan ara bilançolar, ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdikleri ile elektronik ortamda oluşturulan defterlere ilişkin e-defter berat bilgileri, borçlunun malî durumunu açıklayıcı diğer bilgi ve belgeler, maddi ve maddi olmayan duran varlıklara ait olup defter değerlerini içeren listeler, tüm alacak ve borçları vadeleri ile birlikte gösteren liste ve belgeler.

c) Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste.

d) Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflâsı hâlinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

Finansal Analiz Raporu

Yetkili bir bağımsız denetim kuruluşunun ön projede yer alan teklifin gerçekleşme ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu gösteren finansal analiz raporunun da konkordato ile birlikte mahkemeye sunulması gerekir. Küçük işletmelerden finansal analiz raporu istenmez.

KOBİ TANIMI 24.06.2018 tarihli Resmi Gazete ’de 2018/11828 Karar yayımlanarak yürürlüğe giren, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” ile KOBİ tanımı revize edilmiştir. Bu tanıma göre, KOBİ’ler aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır:

 

Kriter​

Mikro Ölçekli KOBİ ​

Küçük Ölçekli KOBİ ​

Orta Ölçekli KOBİ ​

Çalışan Personel Sayısı ​

‹ 10 ​

‹ 50 ​

‹ 250​

Yıllık Net Satış Hâsılatı​

3 Milyon TL

≤ 25 Milyon TL ​

≤ 125 Milyon TL​

Yıllık Mali Bilanço Toplamı​

≤ 3 Milyon TL ​

≤ 25 Milyon TL ​

≤ 125 Milyon TL​

Mahkemeye sunulan belge ve tabloların tarihi en fazla 45 gün öncesinde ait olmalıdır.

Geçici Konkordato Mühleti

Konkordato talebi üzerine mahkeme derhal geçici mühlete karar verir. Mahkeme kararla birlikte borçlunun malvarlığını korumak için gerekli önlemleri alır. Mahkeme, geçici mühlet kararıyla birlikte konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olup olmadığının yakından incelenmesi amacıyla bir geçici konkordato komiseri görevlendirir. Alacaklı sayısı ve alacak miktarı dikkate alınarak gerektiğinde üç komiser de görevlendirilebilir. Geçici mühlet üç aydır. Mahkeme bu üç aylık süre dolmadan borçlunun veya geçici komiserin yapacağı talep üzerine geçici mühleti en fazla iki ay daha uzatabilir, uzatmayı borçlu talep etmişse geçici komiserin de görüşü alınır. Geçici mühletin toplam süresi beş ayı geçemez.

Geçici Konkordato Mühleti Kesin Mühletin Sonuçlarını Doğurur.

Mühlet içinde borçlu aleyhine 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre yapılan takipler de dahil olmak üzere hiçbir takip yapılamaz, Ve evvelce başlamış takipler durur, İhtiyati tedbir ve ihtiyatî haciz kararları uygulanmaz, Bir takip muamelesi ile kesilebilen zamanaşımı ve hak düşüren müddetler işlemez. Tasdik edilen konkordato projesi aksine hüküm içermediği takdirde kesin mühlet tarihinden itibaren rehinle temin edilmemiş her türlü alacağa faiz işlemesi durur.

Konkordato mühletinin verilmesinden önce, müstakbel bir alacağın devri sözleşmesi yapılmış ve devredilen alacak konkordato mühletinin verilmesinden sonra doğmuş ise, bu devir hükümsüzdür.

Konusu para olmayan alacaklar, alacaklı tarafından, ona eşit kıymette para alacağına çevrilerek komisere bildirilir. Şu kadar ki borçlu, komiserin onayıyla taahhüdün aynen ifasını üstlenmekte serbesttir.

Haciz Yoluyla Takip Yapılabilen Alacaklar

a) İşçilerin, iş ilişkisine dayanan ve iflasın açılmasından önceki bir yıl içinde tahakkuk etmiş ihbar ve kıdem tazminatları dahil alacakları ile iflas nedeniyle iş ilişkisinin sona ermesi üzerine hak etmiş oldukları ihbar ve kıdem tazminatları,

b) İşverenlerin, işçiler için yardım sandıkları veya sair yardım teşkilatı kurulması veya bunların yaşatılması maksadıyla meydana gelmiş ve tüzel kişilik kazanmış bulunan tesislere veya derneklere olan borçları,

c) İflasın açılmasından önceki son bir yıl içinde tahakkuk etmiş olan ve nakden ifası gereken aile hukukundan doğan her türlü nafaka alacakları.

Kesin Mühlet

Konkordatonun başarıya ulaşmasının mümkün olduğunun anlaşılması hâlinde borçluya bir yıllık kesin mühlet verilir. Bu kararla birlikte mahkeme, yeni bir görevlendirme yapılmasını gerektiren bir durum olmadığı takdirde geçici komiser veya komiserlerin görevine devam etmesine karar verir ve dosyayı komisere tevdi eder. Mahkeme ayrıca tek sayıda olmak ve 7 kişiyi geçmeyecek şekilde bir alacaklılar kurulu atar. Mahkeme alacaklılar kurulunu oluştururken alacakların hukuki niteliğini, alacaklıların kategorilerini, rehinli alacaklı gibi, göz önünde bulundurur.

Alacaklılar kurulu her ay en az bir kere toplanır ve hazır bulunanların oy çokluğuyla karar alır. Komiser bu toplantıda hazır bulunarak alınan kararları toplantıya katılanların imzasını almak suretiyle tutanağa bağlar. Güçlük arz eden özel durumlarda kesin mühlet, komiserin bu durumu açıklayan gerekçeli raporu ve talebi üzerine mahkemece altı aya kadar uzatılabilir. Borçlu da bu fıkra uyarınca uzatma talebinde bulunabilir; bu takdirde komiserin de görüşü alınır. Her iki hâlde de uzatma talebi kesin mühletin sonra ermesinden önce yapılır ve uzatma kararı vermeden önce, varsa alacaklılar kurulunun da görüşü alınır. Kesin mühlet verilmesine, kesin mühletin uzatılmasına ve kesin mühletin kaldırılarak konkordato talebinin reddine ilişkin kararlar, ilân edilir ve ilgili yerlere bildirilir. Konkordato Süreleri Uzatma ile birlikte 5 ay geçici konkordato süresi ve uzatma ile birlikte 18 ay kesin süre konkordato süresi, sonuç olarak konkordato uzatmalarla birlik 23 aylık bir süreyi kapsamaktadır.

Alacaklılar Toplantısı Ve Projenin Kabulü İçin Gerekli Çoğunluk:

Konkordato projesinin kabulü içi kanun iki farkı nisap öngörmüştür:

a) Kaydedilmiş olan alacaklıların ve alacakların yarısı,

b) Kaydedilmiş olan alacaklıların dörtte birini ve alacakların üçte ikisinin oyu ile konkordato projesi kabul edilir.

Söz konusu çoğunluklar sağlanamazsa konkordato ret edilmiş sayılacaktır. Konkordatonun reddi halinde iflasa tabi borçluların iflasına karar verilir. SON ŞANS olarak Konkordato Mali Sıkıntıda Olan Firmanız İçin Son Bir Fırsat Olabilir Konkordato ödeme güçlüğünde olan borçlulara, Borca batık sermaye şirketlerine ayakta kalmaları ve ekonomiye katkılarını sürdürmeleri için tanınan yasal bir çözümdür.

DENSA Bağımsız Denetim Firmanızın konkordato koşullarına uygun olup olmadığının belirlenmesi, Konkordato’nun firmanıza neler kazandırabileceğinin tespiti ve talebe eklenecek belge ve içeriklerinin hazırlanmasında uzman kadrosu ile yanınızdadır.

 

 

Konkordato Talebine Eklenecek Belgeler
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından İzlenmesi

Bir Cevap Yazın

Copyright © 2016
Densa Denetim A.Ş.
Vagon Media