BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ

BAĞIMSIZ DENETİME TABİ OLMA KRİTERLERİ GÜNCELLENDİ

30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6434 sayılı ile “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Cumhurbaşkanı Kararı” ile 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere bağımsız denetime tabi olma

Konkordato Krizde SON ŞANŞ

7101 sayılı yasa ile KONKORDATO kurumu yeniden düzenlendi. Konkordato ile vadesi geldiği halde borçlarını ödeyemeyen bütün borçlular konkordato talep edebilirler. İflas ertelemede borçlunun malvarlığını korumaya yönelik verilen ihtiyati tedbir kararının yerini konkordatoda aynı işlevi gören geçici mühlet düzenlemesi almaktadır. Konkordato …

Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Tarafından İzlenmesi

17.02.2018 tarihli Resmi Gazetede yayımı ile yürürlüğe giren “Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile; döviz pozisyonunu etkileyen işlemleri izlemek üzere bilgi ve belge toplanmasına ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.Yönetmelikte …

2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler.

2018 Bağımsız Denetime Tabi Şirketler

26 Mayıs 2018 Tarihli Resmi Gazete

Sayı: 30432

Karar Sayısı : 2018/11597

Ekli “Bağımsız Denetime Tabi Şirketlerin Belirlenmesine Dair Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 22/3/2018 tarihli ve 431 sayılı yazısı üzerine, 6102 sayılı Türk Ticaret …

Bilanço ve gelir tablosu dipnot açıklamaları

Bilanço ve gelir tablosu dipnot açıklamaları ;

 

Bilânço ve Gelir Tablosu Dipnotları, yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ekine yazılan Bilânço ve Gelir Tablosunun ayrılmaz parçalarıdır. 1 SIRA NOLU, MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Cevap, sıfır veya

Kurumlarda Yolsuzlukla Mücadele ve Hile Denetimi

2000’li yılların başından itibaren, dönemin BM Genel Sekreteri Kofi Annan önderliğinde iş dünyasının gündemine gelmeye başlayan, Küresel İlkeler Sözleşmesi (Tüm ülkelerde ortak bir kalkınma kültürünü temel alan, sürdürülebilir gelişmeyi ve uygulamaları özel paydaşlarıyla destekleyen, Dünya’nın en büyük gönüllü ve kurumsal …

Bilgi Yönetimi ve Kurumsal Gelişim

Bilgi Yönetimi ve Kurumsal Gelişim

Ülkemizde çalışanıyla bilgiyi paylaşmaya hazır işveren sayısı ne yazık ki istenen seviyede değildir. Geleneksel ve otoriter ilişkilerin hakim olduğu bir organizasyonda bilgi paylaşımı zor gerçekleşir. Bu bakımdan en son söyleyeceğimi en baştan söylemeliyim ki; böyle …

Firmalarda Bütçe’nin gerekliliği

Firmalarda Bütçe’nin gerekliliği

Rekabet ortamının giderek acımasız bir görünüm kazandığı günümüzde işletmelerin rekabet güçlerini artırmaları, doğal üstünlüklerden daha çok yaratıcı üstünlüklere bağımlı olmaktadır. Yaratıcı üstünlükleri tasarım, AR-GE, tedarik zinciri, insan kaynakları, satış sonrası hizmetler, iş süreçleri gibi işletme fonksiyonlarının her …

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Yıllık Faaliyet Raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Yıllık faaliyet raporunda, …