tren

Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)

BÜYÜK VE ORTA BOY İŞLETMELER İÇİN FİNANSAL RAPORLAMA STANDARDI (BOBİ FRS) NELER GETİRİYOR ?

Daha önceden YFRÇ Taslağı olarak yayımlanan standart taslağı, KGK tarafından 29 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de BOBİ FRS kısaltmasıyla Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı olarak yayımlanmıştır.

1- BOBİ FRS Kimler tarafından uygulanacak?

Bu Standart, TTK 397 maddesi çerçevesinde bağımsız denetime tâbi olmakla birlikte TFRS uygulamayan sermaye şirketlerinin kullanacakları finansal raporlama çerçevesi olarak yayımlanmıştır. Diğer bir ifadeyle, KAYİK olmayanların TTK uyarınca genel kurullarına sunulacak finansal tablolarının hazırlanmasında esas alınacak finansal raporlama çerçevesi BOBİ FRS olacaktır. Bu kapsamdaki firmaların 01.01.2018 tarihinden önce yeniden yapılanmaları önem arz etmektedir. Dolayısıyla DENSA olarak eğitim çalışmalarımız tamamlanmış ve eğitim taleplerine cevap verilmeye başlanmıştır.

2- MSUGT yürürlükten kalkıyor mu?

BOBİ FRS, KAYİK olmayanların bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarının hazırlanmasında MSUGT ve KGK tarafından MSUGT’a İlave Hususlar’ın yerini alacaktır. Ancak tüm şirketlerin yasal kayıt ve defterlerinin tutulmasında VUK uyarınca öngörüldüğü üzere MSUGT ve eki hesap planının uygulanmasına halihazırda devam edilecektir.

3- Ne zaman uygulanmaya başlanacak?

Bağımsız denetime tabi olan şirketlerin 31/12/2018 tarihli finansal tablolarının hazırlanmasında uygulanacaktır. Özel hesap dönemi bulunan işletmeler açısından ise, 1/1/2018 tarihinden sonra başlayan özel hesap dönemleri için geçerli olacaktır.

4- BOBİ FRS uyarınca hangi finansal tabloların hazırlanması gerekmektedir?

Hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki şekildedir:

a) Finansal Durum Tablosu,

b) Kâr veya Zarar Tablosu,

c) Nakit Akış Tablosu,

ç) Özkaynak Değişim Tablosu ve

d) Önemli muhasebe  politikalarını ve diğer açıklayıcı bilgileri içeren dipnotlar.

Bu tabloların ve dipnotların asgari içeriğine BOBİ FRS ekinde yer verilmiştir.

5- BOBİ FRS ve TFRS arasında geçiş uygulaması nasıl olacak?

Daha önceden isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulamış işletmelerin BOBİ FRS’yi uygulayabilmeleri için en az iki yıl TFRS’yi uygulamış olması zorunludur. BOBİ FRS’yi uygulayan işletmeler ise iki yıl geçmedikçe isteğe bağlı olarak TFRS’yi uygulayamayacaklardır. Diğer bir ifadeyle, TFRS ve BOBİ FRS arasında yapılan seçimlik uygulama en az iki yıl süre geçerli olacaktır.

6- İlk geçiş uygulaması nasıl olacak?

Daha önce TFRS’yi uygulamayı seçmemiş şirketler açısından bu Standardı ilk kez uygulanmasında geçmiş dönem veya dönemlere ait karşılaştırmalı finansal tablolarını hazırlamasına yönelik bir muafiyet bulunmaktadır. Bu muafiyetten yararlanan işletmeler cari raporlama dönemine ait finansal tabloları ile birlikte cari raporlama döneminin başlangıcına ait Finansal Durum Tablosunu (açılış Finansal Durum Tablosunu) BOBİ FRS’ye göre hazırlayacaklar ve cari raporlama döneminin başlangıcı bu Standarda geçiş tarihi olarak dikkate alınacaktır.

7- Büyük İşletme Kriterleri nelerdir?

BOBİ FRS’nin uygulanması açısından, aşağıdaki üç ölçütten en az ikisinin eşik değerlerini, varsa bağlı ortaklıklarıyla birlikte, art arda iki raporlama döneminde aşan işletmeler müteakip raporlama döneminde büyük işletme olarak değerlendirilir:

a) Aktif toplamı 75 milyon ve üstü Türk Lirası.

b) Yıllık net satış hasılatı 150 milyon ve üstü Türk Lirası.

c) Ortalama çalışan sayısı 250 ve üstü.

8- Büyük İşletme Kriterleri neden belirlenmiştir?

Yeni Standart bağımsız denetime tabi olmakla birlikte TFRS uygulamayan ve uygulamayı seçmemiş olan tüm işletmeler tarafından uygulanacak olup, Standart içerisindeki bazı bölümlerde büyük işletmelere yönelik ilâve yükümlülükler getirilmiştir. Büyük işletme kapsamına girenlere getirilen ilave yükümlülükler şu şekildedir.

I. Büyük işletmelerin konsolide finansal tablo hazırlaması zorunlu olup bunlar dışındaki işletmeler isterlerse düzenleyebileceklerdir.

II. Konsolide finansal tablo hazırlayan şirketlerin, bu tabloların yanı sıra münferit (solo) finansal tablolarını da hazırlamaları zorunlu olup, ilave olarak hazırlanan solo finansal tablolarına ilişkin dipnotlarını sunması gerekmemektedir.

III. Büyük işletmelerin konsolide ve solo finansal tablolarında ertelenmiş vergi tutarlarını sunmaları zorunludur.

IV. Bağlı ortaklık edinimini şeklindeki işletme birleşmelerine, büyük işletmeler dışındakiler genel olarak “TFRS 3 İşletme Birleşmeleri” Standardının esaslarının benimsendiği Bölüm 21 İş Birleşmeleri uygulamayabileceklerdir.

V. Yalnızca büyük işletmeler tarafından yapılacak ilave açıklamalar (faaliyet bölümleri ve ilişkili taraflarla gerçekleştirilen işlemler) bulunmaktadır.

 

Bilanço ve gelir tablosu dipnot açıklamaları
Kurumlarda Yolsuzlukla Mücadele ve Hile Denetimi

Bir Cevap Yazın

Copyright © 2016
Densa Denetim A.Ş.
Vagon Media