tren

Bilanço ve gelir tablosu dipnot açıklamaları

Bilanço ve gelir tablosu dipnot açıklamaları ;

 

Bilânço ve Gelir Tablosu Dipnotları, yıllık kurumlar vergisi beyannameleri ekine yazılan Bilânço ve Gelir Tablosunun ayrılmaz parçalarıdır. 1 SIRA NOLU, MUHASEBE SİSTEMİ UYGULAMA GENEL TEBLİĞİNE uygun bir şekilde düzenlenmesi gerekmektedir. Cevap, sıfır veya evet/hayır’da olsa soruların tamamına cevap verilmesi gerekmektedir. Bu tabloların dolduruluşu ile ilgili bilgileri aşağıda hatırlatıyoruz.

Uyulmasını önemle rica ederiz. 

BİLANÇO DİPNOTLARI: 

1 – Kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan ortaklıklarda kayıtlı sermaye tavanı:

Bu dipnot Sermaye Piyasası Kanununa tabi olan kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş şirketleri ilgilendirmektedir. Firmanız SPK’na tabi değilse, “ŞİRKETİMİZ KAYITLI SERMAYE SİSTEMİNE TABİ DEĞİLDİR” şeklinde cevaplandırılmalıdır.

2 – Yönetim Kurulu, Başkan ve üyeleri ile genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları ve genel sekreter gibi üst yöneticilere; 

a-Cari dönemde verilen her çeşit avans ve borcun toplam tutarı: 203.500.00 TL

Veya “YOKTUR”

b-Cari dönem sonundaki avans veya borcun bakiyesi……………..:  19.000.00 TL

Veya “YOKTUR”

Bu dipnotta bahsedilen kişilere bir yıl boyunca yapılan ödemelerin herhangi bir tarihte ulaştığı en yüksek rakamın (a) bendinde, aynı kişilerin 31.12.2017 tarihinde firmaya olan borç bakiyeleri (b) bendine yazılmalıdır.

3 – Aktif değerlerin toplam sigorta tutarı:

Firmanızın aktifinde kayıtlı gayrimenkuller, emtialar, makine ve cihazlar, taşıtlar gibi aktif değerlerin sigorta poliçelerinde gösterilen teminat değerlerinin toplam tutarı yazılacaktır.

Aktif Değerin Adı                    Sigorta Değeri

————————-         ————————–

Gayrimenkuller                       5.500.000,00

Emtialar                                   4.500.000,00

Makine ve Cihazlar                  1.700.000,00

Taşıtlar                                       900.000,00

                                         —————————

Toplam                                   12.600.000,00 TL’ DIR. Veya “YOKTUR”

4 – Alacaklar için alınmış ipotek ve diğer teminatların toplam tutarı:

Firmanızın emtia, hizmet satışı veya diğer faaliyetlerden dolayı alacakları için alınmış ipotek, teminat mektubu, teminat çeki ve senetlerinin ayırımı yapılmaksızın toplam tutarı buraya yazılmalıdır.

“1.800.000,00 TL’ DIR” Veya “YOKTUR”

5 – Yabancı kaynaklar için verilmiş ipotek ve teminatların toplam tutarı:

Firmanızın kısa vadeli ve uzun vadeli borçları için verilen ipotek, teminat mektubu, teminat çeki ve borç senedi ayrımı yapılmaksızın toplam tutarı buraya yazılmalıdır.

“1.255.000,00 TL’ DIR” Veya “YOKTUR”

6 – Pasifte yer almayan taahhütlerin toplam tutarı: 

Bilânçoların pasif karakterli hesapları içinde yer almayan ticari işler gereği yükümlülük altına girilmişse bunlara ilişkin toplam tutarlar yazılmalıdır. Örneğin; bir işin alınması veya taahhüt edildiği şekilde tamamlanması konusunda verilen banka teminat mektupları, bir başka işletme lehine verilmiş kefaletler, muhtelif sözleşmelerde yer alan taahhütler, temlikler gibi nazım hesaplarda gösterilen değerlerin toplamı istenmektedir.

“900.000,00 TL’ DIR” Veya “YOKTUR”

7 – Kasa ve bankalardaki döviz mevcutları: 

31.12.2008 tarihi itibariyle firmanızın kasa ve bankalardaki dövizler Maliye Bakanlığınca ilan edilen efektif alış kuruyla değerlendirilerek buraya yazılmalıdır. Maliye Bakanlığınca ilan edilmemişse T.C. Merkez Bankası efektif alış kuru ile değerlendirilebilinir. Kasa ve banka hesaplarının ayrı ayrı belirtilmesine gerek yoktur.

Döviz cinsi                   Miktarı                     TL. Kuru                 Toplam Tutar

ABD Doları                    10.000.-                     3,7719                         37.719,00 TL

Euro                             10.000.-                     4,5155                          45.155,00 TL

Veya “YOKTUR”

8 – Yurt dışından alacaklar (avanslar dahil): 

Yurt dışındaki firmalardan dövizli alacaklar (Borçlu firmaların belirtilmesine gerek yoktur). 31.12.2008 tarihi itibariyle ilan edilen kurlarla değerlenecektir. (Döviz alış kurlarıyla)

Döviz Cinsi                  Miktarı                        TL.Kuru                 Toplam tutar

ABD Doları                  100.000                        3.7719                    377.190,00 TL

Veya “YOKTUR”

9 – Yurt dışına borçlar (avanslar dahil): 

Yurtdışındaki firmalara dövizli borçlar 31.12.2017 tarihi itibariyle ilan edilen kurlarla değerlenecektir.  (Döviz alış kurlarıyla)

Döviz Cinsi                  Miktarı                            TL.Kuru                 Toplam Tutar

ABD Doları                   100.000                           3.7719                   377.190,00 TL

Veya “YOKTUR”

10 – Tedavüldeki tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarı:

Bu dipnota, firmanız tarafından ihraç edilmiş olan tahvil ve finansman bonolarından banka garantili olanların tutarları yazılacaktır. Veya “YOKTUR.” yazılmalıdır.

11 – Cari ve gelecek dönemlerde yararlanılacak yatırım indiriminin toplam tutarı: 

İşletmenin 2017 yılına ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde ve daha sonraki yıllarda yararlanacağı yatırım indiriminin toplam tutarı bu dipnotta gösterilir.

Cari dönem                810.000,00 TL

Gelecek dönem          890.500,00 TL

                                 ——————————-

Toplam                    1.700.500,00 TL’dır  veya “YOKTUR.”

(Her ne kadar 2018 yılında yatırım indiriminden yararlanılamayacak olursa bile rakamları yazalım.)

12 – Tedavüldeki tahvillerden hisse senedine dönüştürülebilir niteliktekilerin tutarı:

Bu dipnot anonim şirketleri ilgilendirmektedir.

2.000.000,00 TL Veya “YOKTUR.”

13 – Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü: 

Bu dipnot, anonim şirket ile eşanlamlı komandit şirketleri ilgilendirir. İşletmenin sermayesini temsil eden hisse senetleri farklı türlerde olabilir. Örneğin; sahibine yönetime iştirakte ayrıcalık tanıyan imtiyazlı hisse senetleri veya oydan yoksun hisse senetleri ya da nama ve hamiline yazılı hisse senetleri gibi,

Dipnotun 4. kolondaki “üsleri” tabiri, kupürleri itibariyle hisse senedi üzerinde yazılı olan toplam nominal değeri ifade eder. Hisse senetleri basılı değilse, bu bilgiler ana sözleşmenin sermaye maddesinden alınabilir.

BASILI DEĞİLSE:

Türü                   Tertibi                 Adedi              Üsleri               Toplam tutar

Hamiline                    1                  2.600.000              1.00               2.600.000,00 TL

BASILI  İSE:    

Hamiline                   1                          10               1.000.000       10.000.000,00

   “                             1                            5                  100.000            500.000,00

   “                             1                          10                    10.000             100.000,00

   “                             1                          50                      1.000               50.000,00

                                                                                                         ———————-

                                                                                                          10.650.000,00

                                                                                                         ———————-

Limited Şirketlerde hisse senedi olmadığı için “YOKTUR” yazılması yeterlidir.

14 – Cari dönemde ihraç edilmiş hisse senedi tutarı: 

Bu dipnot anonim şirketleri ilgilendirmektedir. Dipnota 13. sırada gösterilen hisse senetlerinden cari yılda ihraç edilenlerin toplamı yazılacaktır.

“500.000,00 TL’DIR” Veya “YOKTUR”

Limited Şirketler “YOKTUR” yazabilir.

15 – İşletme sahibinin veya sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklarının:

İşletme sahibinin, anonim ve limited şirketlerde şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip ortaklar yazılmalıdır.

Adı Soyadı                 Pay Oranı                   Pay Tutarı

Hüseyin ATEŞ                   %70                          700.000,00 TL.

Ali ATEŞ                           %20                          200.000,00 TL.

16 – Sermayesinin %10 ve daha fazlasına sahip olunan iştirakler ile müessese ve bağlı ortaklıkların:

Bilânço aktifinde 242 ve 245 hesaplarda izlenen ve tek kalem halinde yer alan iştirak ve bağlı ortaklık tutarları aşağıdaki şekilde detaylandırılacaktır. Aşağıda 3. kolonda yer alan toplam sermaye; işletmenin iştirak olunan şirkette sahibi olduğu sermaye tutarını değil, söz konusu şirketin çıkarılmış toplam sermayesini ifade eder. Dördüncü kolono da; kar payı değil, iştirak olunan şirketin son dönem bilanço karı yazılacaktır.

Adı                        Pay Oranı                   Toplam Sermayesi           Son Dönem Karı

Ateş A.Ş.              %20                            500.000.000,00                 83.525.000,00

Veya “YOKTUR”

17 – Stok değerleme yöntemi:

Firmanızın stok değerlemesinde kullanılan ilk giren ilk çıkar, hareketli ağırlıklı ortalama, hangisi uygulanıyorsa o yöntemin aşağıdaki şekilde gösterilmesi gerekir.

  1. a) Cari dönemde uygulanan yöntem……….:”İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ”
  2. b) Önceki dönemde uygulanan yöntem…..:”İLK GİREN İLK ÇIKAR YÖNTEMİ”
  3. c) Varsa, cari dönemdeki yöntem değişikliğinin stoklarda meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-) :”YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ YAPILMAMIŞTIR” VEYA YÖNTEM DEĞİŞİKLİĞİ STOKLARDA 700.000,00 TL ARTIŞA SEBEP OLMUŞTUR.

Veya “STOK YOKTUR”

18 – Cari dönemdeki maddi duran varlık hareketleri:

Bu dipnotta, o yıl duran varlıklardaki hareketler gösterilir. Soru çok açıktır.

a)Satın alınan, imal veya inşa edilen maddi duran varlıkların maliyeti…….:5.000.000,00 TL

b)Elden çıkarılan veya hurdaya ayrılan maddi duran varlıkların maliyeti…:    950.000,00 TL

Veya “YOKTUR”

19 – Ana kuruluş, bağlı ortaklık ve iştiraklerin ticari alacak ve ticari borçlar içindeki payları:

Borç ve alacakların şirket isimleri belirtilmeden toplam tutarlarının yazılması gerekir.

                                                    Ticari Alacaklar              Ticari Borçlar

1-Ana kuruluş                                  ——-                          8.000.000,00 TL

2-Bağlı ortaklık                                ——-                          1.000.000,00 TL

3-İştirakler                                2.500.000,00 TL                   ——-

Veya “YOKTUR”

20 – Cari dönemdeki ortalama toplam personel sayısı: “400 KİŞİDİR”

Bu dipnotta, firmanızın 12 aylık muhtasar beyanname ile beyan ettiği çalışan sayılarının 12’ ye bölünmesi suretiyle bulunan sayı yazılır.

21 – Bilanço tarihinden sonra ortaya çıkan ve açıklamayı gerektiren hususlara ilişkin bilgi:

Bilançolar hesap dönemi sonu itibariyle mevcut şartlar çerçevesinde hazırlandığından, bu tarihten  sonra ortaya çıkan  ve açıklamayı gerektiren hususlar yazılmalıdır. Örnek vermek gerekirse, bilânço tarihinden sonra varlıklarda değer kayıpları olması, büyük bir müşterinin iflas etmesi, firmanın yangın geçirmesi gibi.

Veya “YOKTUR”

22 – Belli bir öneme sahip olan, ancak tutarları tahmin edilemeyen şarta bağlı zararlar ile her türlü şarta bağlı kazançlara ilişkin bilgi (işletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyecek hukuki ihtilafların mahiyetleri bu bölümde açıklanır):

Bu dipnotta şarta bağlı olaylar; bilânço tarihinde var olan ve sonucu belirsiz bir veya birkaç olayın gelecekte ortaya çıkıp çıkmamasına bağlı durumlar ifade eden, şarta bağlı olaylardan kaynaklanan kar ve zarar unsurlarıdır. Bu olayların mali tablolara olan etkilerinin derecesi, işletme yönetimi tarafından saptanır. İşletmeyi borç altına sokacak ve dönem sonucunu etkileyebilecek hukuki ihtiyaçların mahiyetleri bu dipnotta açıklanır. Davalar, tazminat talepleri, kefaletler gibi durumlarda bu dipnota yazılmalıdır.

Veya “YOKTUR.”

23 – İşletmenin gayrisafi kar oranları üzerinde önemli ölçüde etkide bulunan muhasebe tahminlerinde değişikliklere ilişkin bilgi ve bunların parasal etkileri:

Bu dipnota; bilançonun çıkarılması aşamasında firmanızca daha önce (örneğin şüpheli alacak karşılığı, amortisman süresi v.b. konularda) yapılan tahminlerin dayandığı koşullar değişmişse, yasaların elverdiği ölçüde gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Eğer bu tahminlere ilişkin değişiklikler bilanço kesinleştiği tarihten sonra ortaya çıkmış olması veya bilanço aşamasında ortaya çıkmış olsa dahi, yasal olarak değişiklik yapılmasına imkan bulunmayan durumlarda bunun belirtilmesi gerekir.

Veya “YOKTUR”

24 – Bankalardaki mevduatın bloke olanına ilişkin tutarlar:

Firmanızın bankalardaki mevduatlarının bloke olunan kısmı varsa burada tutarı yazılmalıdır. Bloke mevduat, genellikle mal bedeli karşılığı olarak ithalat akreditiflerinde veya bankaların verdikleri krediyi kısmen kullandırmayıp, mevduat blokajı yaptırmaları şeklinde olabilmektedir.

“500.000,00 TL’DIR.” Veya “YOKTUR.”

25 – Menkul kıymet ve bağlı menkul kıymetler grubu içinde yer alıp işletmenin ortakları, iştirakleri ve bağlı ortaklıklar tarafından çıkarılmış bulunan kıymet tutarları ve bunları çıkaran ortaklıklar:

“900.000,00 TL OLUP, İNCELER A.Ş. TARAFINDAN ÇIKARILMIŞTIR.”     Veya “YOKTUR.”

26 – İştirakler ve bağlı ortaklıklarda içsel kaynaklardan yapılan sermaye artırımı nedeniyle elde edilen bedelsiz hisse senedi tutarları:

“1.000.000,00TL’DIR.” Veya “YOKTUR.”

27 – Kısa ve uzun vadeli kredilerle ilgili olarak; alınan kredilerin ve çıkarılmış menkul kıymetlerin (katılma intifa senedi dâhil) kredi ve menkul kıymet türleri itibariyle tahakkuk etmemiş gelecek döneme ilişkin faiz borçları tutarları:

Firmanızın kısa ve uzun vadeli kredilerle, çıkarılmış menkul kıymetlerin bilanço günü itibariyle henüz tahakkuk etmemiş faiz borçları yazılmalıdır.

“935.500,00 TL’DIR.” Veya “YOKTUR.”

28 – Ortaklar, İştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen garanti, taahhüt, kefalet, aval, ciro gibi yükümlülüklerin tutarı:

Bu dipnot, 6 no.lu dipnotla aynı içeriktedir. Bu tür yükümlülüklerin ortaklar, iştirakler ve bağlı ortaklıklar lehine verilen kısmı dipnota yazılmalıdır.

“960.500,00 TL’DIR.” Veya “YOKTUR.”

29 – Mali tabloları önemli ölçüde etkileyen yada mali tabloların açık, yorumlanabilir ve anlaşılabilir olması açısından açıklanması gerekli olan diğer hususlar:

“YOKTUR,, (VEYA KIDEM TAZMİNATI, YENİLEME FONU, SERMAYE ARTIŞI, TEŞVİKLER, AYRILMAMIŞ AMORTİSMAN OLMASI HAKKINDA AÇIKLAMALAR YAPILABİLİR.)”

30 – Bilançonun onaylanarak kesinleştiği tarih:

Bilânçonun onaylanarak kesinleşme tarihi, anonim şirketlerde genel kurulca bilânçonun onaylandığı tarihtir. Limited şirketlerde ise bilânçonun kabul edildiğine ilişkin ortaklar kurulu karar tarihidir. Her iki toplantı yapılmamışsa, dönem sonu kapanış kayıtlarının yapıldığı tarih kesinleşme tarihi olarak yazılabilir.

“15.03.2018” gibi 

GELİR TABLOSU DİPNOTLARI :

1 – Dönemin tüm amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları:          600.000,00 TL

a- Amortisman giderleri…………………………………………..……………….: 550.000,00 TL

aa-Normal amortisman giderleri………………………………….……………..:  550.000,00 TL

bb-Yeniden değerlemeden doğan amortisman giderleri……………………:  —–

b-İtfa ve tükenme payları…………………………………………………………. :   50.000,00 TL.

Veya “YOKTUR”

Cari dönem için hesaplanan amortisman giderleri ile itfa ve tükenme payları tutarları ayrı hesaplarda olup, ilgili kayıtlardan alınır.

2 – Dönemin karşılık giderleri:

Burada söz konusu olan aktif kalemlerle ilgili olarak ayrılan karşılıklardır. Karşılık giderleri doğrudan 654 Karşılık Giderleri Hesabında muhasebeleştirildiğinden bu hesaptan tespit edilerek dipnotta gösterilir.

Veya “YOKTUR”

3 – Dönemin tüm finansman giderleri…………………….…….: 400.000,00 TL

a-Üretim maliyetine verilenler…………………………..………..:  150.000,00 TL

b-Sabit varlıkların maliyetine verilenler………………..……….:  200.000,00 TL

c-Doğrudan gider yazılanlar……………….…………………….:     50.000,00 TL

Veya “YOKTUR”

“Bu dipnotta muhtelif hesaplara yazılan işletmenin toplam finansman yükünün dağılımı gösterilmelidir. © şıkkında yazılı olan meblağın, Gelir Tablosundaki H- Finansman Giderleri satırında yazılı rakamla aynı olması gerekmektedir.

4 – Dönemin finansman giderlerinden ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerle ilgili kısmın tutarı (toplam tutar içindeki payları %20’ yi aşanlar ayrıca gösterilecektir.):

Holding ve grup şirketleri ilgilendiren bir dipnottur.

ANA KURULUŞ İLE İLGİLİ FİNANSMAN GİDERLERİ TOPLAMI 100.000,00 TL’DİR. (toplam tutar içindeki payları %20’ yi aşan 30.000,00 TL ile GÜLLER A.Ş.’ dir.)

Veya “YOKTUR”

5 – Ana kuruluş, ana ortaklık, payları müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklere yapılan satışlar (Toplam tutar içindeki payları %20’ yi aşanlar ayrıca gösterilecektir):

BAĞLI ORTAKLIKLARA YAPILAN SATIŞLAR TOPLAM 3.000.000,00 TL’DİR.  (Toplam tutar içindeki payları %20’yi 800.000,00  TL ile SU A.Ş.’dir.)

Veya “YOKTUR”

6 – Ana kuruluş, ana ortaklık, müessese, bağlı ortaklık ve iştiraklerden alınan ve bunlara ödenen faiz, kira ve benzerleri (toplam tutar içindeki payları %20’ yi aşanlar ayrıca gösterilecektir):

ANA ORTAKLIKTAN ALINAN FAİZ VE KİRA GELİRLERİ TOPLAMI  350.000,00 TL’dir. (Toplam tutar içindeki payları %20’yi aşan 80.000,00 TL ile TOPRAK A.Ş.’ dir.)

Veya “YOKTUR”

7 – Yönetim kurulu başkan ve üyeleriyle, genel müdür, genel koordinatör, genel müdür yardımcıları gibi üst yöneticilere cari dönemde sağlanan ücret ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı:

Bu dipnotta sermaye şirketlerinin yukarıda yazılı üst düzey yöneticilerine ödenen brüt ücretleri ve benzeri menfaatlerin toplam tutarı gösterilir. Benzeri menfaatlerden kasıt, ayni yardımlar ve para ile temsil edilebilen sair menfaatlerdir.

“720.000,00 TL’DIR.“

8- Amortisman hesaplama yöntemleri ile bu yöntemlerde yapılan değişikliklerin dönemin amortisman giderlerinde meydana getirdiği artış (+) veya azalış (-):

Geçmiş yıllarda azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmışken, bu dönemde normal amortisman usulüne dönülmesi, hiç amortisman ayrılmaması veya fevkalade amortisman uygulanması gibi işlemler yapılmışsa bu değişikliğin yarattığı artış veya azalışın parasal karşılığı yazılmalıdır. Veya “YOKTUR”

9 – Maliyet Hesaplama Sistemleri (Safha veya sipariş) ve stok değerleme yöntemleri (Ağırlıklı ortalama maliyet, ilk giren ilk çıkar, hareketli ortalama maliyet) :

Bu dipnotta imalat işi yapan firmalar ile sene sonu stok mal ve malzemesi olan firmalar uyguladıkları yöntemi yazacaklardır.

Maliyet hesaplama sistemi; SİPARİŞ MALİYET SİSTEMİ VEYA FİİLİ MALİYET GİBİ

Stok değerleme yöntemi…; İLK GİREN İLK ÇIKAR VEYA HAREKETLİ ORTALAMA MALİYET GİBİ.

Veya “STOK YOKTUR”

10 – Varsa, tamamen veya kısmen fiili stok sayımı yapılmamasının gerekçeleri:

İşletmelerin gerçek kar ve zararını tespit edebilmesi için 31.12. itibariyle mal, malzeme, mamul, senet, çek, demirbaş v.s. tüm varlıklarını fiilen sayması mecburidir.  Dolayısıyla bu sorunun cevabı 31.12 tarihinde mutlaka “FİİLİ STOK SAYIMI YAPILMIŞTIR” şeklinde olmalıdır.

11 – Yurtiçi ve yurtdışı satışlar hesap kalemi içinde yer alan yan ürün, hurda, döküntü gibi maddelerin satışları ile hizmet satışlarının ayrı ayrı toplamlarının, brüt satışların %20’ni aşması halinde bu madde ve hizmetlere ilişkin tutarları:

“%20’yi aşmamaktadır.”

12 – Önceki döneme ilişkin gelir ve karlar ile önceki döneme ait gider ve zararların tutarlarını ve kaynaklarını gösteren açıklayıcı not:

Bu dipnotta, gelir tablosunda birer kalem halinde yer alan önceki dönem gelir ve karları ile önceki dönem gider ve zararları açıklanır. Açıklamadaki gelir ve gider tutarlarının nerelerden kaynaklandığı ve kısaca niçin ait olduğu yılda gelir veya gider yazılmadığı açıkça belirtilmelidir.

“TUTAR VARSA YAZILMALIDIR.” Veya “YOKTUR”

Önceki döneme ait gelir veya giderin, cari dönem gelir tablosunda yazılı olması dikkat çektiğinden soru gelmektedir. Bu sebeple bu hesap yerine dönem gelir ve gider hesaplarının kullanılmasını tavsiye ederiz. Gerçekten bir evvelki yıla ait giderse KKEG olabilir. Tetkik edilmesi gerekir.

13 – Adi ve imtiyazlı hisse senetleri için ayrı ayrı gösterilmek koşuluyla, hisse başına kar ve kar payı oranları:

Bu dipnot, sermaye şirketlerini ilgilendirmektedir. Bunu örnekle açıklayacak olursak;

KAR DAĞITIM TABLOSU

DÖNEM KARININ DAĞILIMI                                                                           CARİ DÖNEM

                                                                                                                       2017 YILI

  1. DÖNEM KARI……………..………………….………………………..:                     954.744,00
  2. ÖDENECEK VERGİ VE YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER (-)…………….:                   -181.629,00

            -Kurumlar Vergisi (Gelir Vergisi)…….: – 181.629,00

NET DÖNEM KARI…………………………………………………..………..:                773.115.00

  1. GEÇMİŞ DÖNEMLER ZARARLARI (-)…………………………:
  2. I. TERTİP YASAL YEDEK AKÇE (-) ………………….………….:                     –   38.655,75
  3. KURULUŞTA BIRAKILMASI VE TASARRUFU ZORUNLU

YASAL FONLAR (-)…………………………………………..…….………. .:

DAĞITILABİLİR NET DÖNEM KARI……………………….………….:                      1.334.459,25

Sermayeyi temsil eden hisse senetlerinin dökümü

Adedi              Üstleri                         Toplam Tutar

———            ————-                   ————————

180.000                 1                            180.000,00

HİSSE BAŞINA KAR………………: Dağıtılabilir net dönem karı / Hisse Adedi

                                                           : 1.334.459,25 TL / 180.000 Adet

                                                           :  7,41 TL

HİSSE BAŞINA KAR ORANI          : Hisse başına kar X 100 / sermaye üstleri

                                                           : 7,41 TL x 100 / 1

                                                           : % 741

NOT: 1 nci Tertip Yedek Akçe, Ödenmiş Sermaye’nin %20’ sini geçmemelidir.

14 – Diğer dipnotlar:

BU BÖLÜMDE GELİR TABLOSUNDAKİ BRÜT SATIŞLAR RAKAMI İLE KDV BEYANNAMESİNDE BEYAN EDİLEN SATIŞLAR TOPLAMI BİRBİRİNİN AYNISI DEĞİLSE, FARK RAKAMIN HANGİ HESAPLARDAN KAYNAKLANDIĞI YAZILMALIDIR. ÇÜNKÜ BU HUSUS VERGİ DAİRESİNCE İLK KONTROL EDİLEN ÇOK ÖNEMLİ KONULARDAN OLUP, FARK BULUNDUĞUNDA YAZILI OLARAK SORULMAKTADIR. BÖYLE BİR SORU VEYA İNCELEMEYE MUHATAP OLMAMAK İÇİN BU HESAPLAMAYI MUHAKKAK YAPMANIZI VE BURADA AÇIKLAMANIZI ÖNERİRİZ.

OCAK-ARALIK AYLARI KDV BEYANNAMELERİ TOPLAMINDAKİ TESLİM VE HİZMETLERİN KARŞILIĞINI TEŞKİL EDEN BEDEL İLE KAYITLARIN KARŞILAŞTIRILMASI:

12 AYLIK K.D.V. BEYANNAMESİNDEKİ SATIŞLAR TOPLAMI:    130.577.521,15 TL

GELİR TABLOSUNDAKİ BRÜT SATIŞLAR TOPLAMI…………..:     139.986.127,65 TL

                                                                                    ————————————

FARK…………………………………………..…………………:            9.408.606,50 TL

YURTDIŞI SATIŞLARI İÇERİSİNDEKİ MÜŞTERİ KUR FARKLARI

(KDV’ YE TABİ OLMAYAN)………………..………………….:       (-) 7.814.066,57 TL

K.D.V.’ YE TABİ OLMAYAN HİZMETLER…………….………:      (-) 1.678.826,45 TL

DURAN VARLIK SATIŞI …………….…………………..……..:      (+)     84.287,22 TL

YUVARLAMA FARKI ………………………………………….:        (-)               0,70 TL

                                                                                       ——————————-

                                                                                          (-) 9.408.606,50 TL

Bahsedilen 2 yekun arasında fark yoksa “YOKTUR” yazılmalıdır.

15 – DÖNEM İÇERİSİNDE KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER VAR İSE;

“DÖNEMİN KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLERİ 55.425,25 TL’DİR” şeklinde yazılmalıdır.

Bilgilerinize sunarız. 

 

2018 Yılında Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesinde Dikkate Alınan Ölçütler.
Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)

Bir Cevap Yazın

Copyright © 2016
Densa Denetim A.Ş.
Vagon Media