Personele Verilen Ramazan Paketlerinin Vergisel Yükümlülükleri

Personele Verilen Ramazan Paketlerinin Vergisel Yükümlülükleri

İşletmelerin çalışanlarına verdiği Ramazan paketleri ayni ücret olarak değerlendirilmektedir. Çalışanlara verilen ayni ücretin KDV dâhil tutarı, çalışanlara ödenmiş net ücret olarak kabul edilir. Hesaplanan net ücret brütleştirilerek, çalışanların ramazan paketlerinin verildiği aydaki ücret matrahına …

Bilgi Yönetimi ve Kurumsal Gelişim

Bilgi Yönetimi ve Kurumsal Gelişim

Ülkemizde çalışanıyla bilgiyi paylaşmaya hazır işveren sayısı ne yazık ki istenen seviyede değildir. Geleneksel ve otoriter ilişkilerin hakim olduğu bir organizasyonda bilgi paylaşımı zor gerçekleşir. Bu bakımdan en son söyleyeceğimi en baştan söylemeliyim ki; böyle …

Firmalarda Bütçe’nin gerekliliği

Firmalarda Bütçe’nin gerekliliği

Rekabet ortamının giderek acımasız bir görünüm kazandığı günümüzde işletmelerin rekabet güçlerini artırmaları, doğal üstünlüklerden daha çok yaratıcı üstünlüklere bağımlı olmaktadır. Yaratıcı üstünlükleri tasarım, AR-GE, tedarik zinciri, insan kaynakları, satış sonrası hizmetler, iş süreçleri gibi işletme fonksiyonlarının her …

Yıllık Faaliyet Raporunun Hazırlanması

YILLIK FAALİYET RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Yıllık Faaliyet Raporu, şirketin ilgili hesap dönemine ait iş ve işlemlerinin akışını, her yönüyle finansal durumunu, şirketin hak ve yararını da gözetecek şekilde, doğru, eksiksiz, dolambaçsız, gerçeğe uygun ve dürüst bir şekilde yansıtır. Yıllık faaliyet raporunda, …

Devir Sırasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar

DEVİR SIRASINDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

 

1-BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ HAZIRLANIR:

Yazılı bir birleşme sözleşmesi yapılır, yönetim kurulu ve genel kurullar onaylar.

Birleşme sözleşmesinin;

a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukuki türlerini, merkezlerini; yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin …

Spor Derneklerinin Vergilendirilmesi

SPOR DERNEKLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

1-Vergi Durumlarına İlişkin Düzenlemeler:

1-1.Vergi İstisnaları Açısından Değerlendirme:

  • Kurumlar Vergisi Muafiyeti:

 

Kulübün özerk bir spor federasyonuna tescil edilmiş olması iktisadi faaliyetin idman ve spor faaliyeti kapsamında bulunması nedeniyle aşağıdaki gelirler nedeniyle kurumlar vergisinden muafiyet imkanı doğacaktır.…

Vakıf Üniversiteleri ve Vergisel Konuları

VAKIF ÜNİVERSİTELERİ VE VERGİSEL KONULARI

İktisadi anlamda vakıf; kişisel çalışma ve gayretle elde edilen imkânların ve mal varlığının gönül rızasıyla paylaşılmasını öngören hukuki bir sistemdir. Türk Medeni Kanununa göre vakıf; gerçek veya tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve …

İç Kontrol Sistemi ve Gerekliliği

 

İç Kontrol Sistemi Nedir?

İç kontrol sistemi, işletme organizasyonunda yönetim kurulu, yöneticileri ve çalışanları tarafından yönlendirilen, operasyonların etkinliği ve verimliliği, finansal raporlama sisteminin güvenilirliği, yasal düzenlemelere uygunluk sağlamayı amaçlayan ve bu konuda makul bir güvence sağlamak için tasarlanmış ve …

Sat-Geri Kirala Yönteminde Vergisel Avantajlar

  1. GİRİŞ

 

213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun Finansal Kiralama İşlemlerinde Değerleme başlıklı mükerrer 290 ıncı maddesine göre; finansal Kiralama, kira süresi sonunda mülkiyet hakkının kiracıya devredilip devredilmediğine bakılmaksızın, bir iktisadî kıymetin mülkiyetine sahip olmaktan kaynaklanan tüm riskler ile yararların kiracıya …